Algemene Voorwaarden Golfreizen

Algemene voorwaarden

Golftotaal respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die de gebruiker direct of per e-mail aan Golftotaal verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Golftotaal verwerkt en gebruikt de door u aan Golftotaal verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) om:

* te reageren op vragen en verzoeken, die door u zijn gesteld/ingediend.
* u (indien u zich daarvoor heeft aangemeld en beschikbaar is) een nieuwsbrief te kunnen sturen.

Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Golftotaal, neem dan contact op met info@golftotaal.com. Indien gewenst kunt u de door u verstrekte persoonsgegevens inzien en zonodig wijzigen.

Reisvoorwaarden Golftotaal.com

Reisvoorwaarden

Golftotaal.com werkt samen met Cretas Golf. Cretas Golf is aangesloten bij de SGR en IAGTO. Voor de reisvoorwaarden zie www.cretasgolf.com

Onvolkomenheden

Indien u op uw bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan dient u daar direct melding van te maken bij de verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld het hotel), bij de reisleiding of bij de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisatie. Als de tekortkoming ook dan nog niet binnen redelijke termijn tot tevredenheid is opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis en dus aanleiding geeft tot een klacht, dient u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport), of, indien dit onmogelijk is, dient u onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator, op de wijze als door hem voorgeschreven in de bij de reisbescheiden gevoegde informatie. Mobiele telefoonkosten worden onder geen enkele voorwaarde vergoed. Overige communicatiekosten worden slechts door de reisorganisator vergoed voorzover deze redelijk zijn, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het boekingskantoor. Klachten buiten deze termijn ingediend en zonder een ter plaatse ingevuld en door de reisleiding en dienstverlener ondertekend klachtenformulier, worden door ons niet in behandeling genomen. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan de aan hem opgelegde meldingsplichten ingevolge de bepalingen van artikel 17 van de ANVR reisvoorwaarden heeft voldaan, en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt een eventueel recht op schadevergoeding dienovereenkomstig uitgesloten.Over smaak valt niet te twisten, klachten over maaltijden in uw accommodatie worden door ons dan ook niet in behandeling genomen.

Totstandkomen van de reisovereenkomst

Indien de reisovereenkomst met ons middels boeking via onze website tot stand wordt gebracht, komt deze tot stand nadat de reiziger via het door hem opgegeven e mail adres een melding heeft ontvangen van ons dat de boeking is gemaakt waarbij tevens het boekingsnummer is vermeld. Deze elektronische bevestiging wordt geacht de reiziger te hebben bereikt wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen dan wel wanneer deze redelijkerwijs geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen.

Informatie op de website en beperking garanties

Als in onze algemene voorwaarden wordt gesproken van een publicatie, wordt daar tevens onder begrepen onze website. Deze wordt regelmatig herzien en voorzien van accurate informatie en accommodatiebeschrijvingen, zodanig dat de inhoud van de reisovereenkomst mede bepaald wordt door de meest recente herziening van onze website. Voorzover van toepassing wordt bij iedere beschrijving de datum vermeld wanneer deze is herzien. Indien faciliteiten bij een bepaalde accommodatie zijn beschreven, wordt door ons echter niet gegarandeerd dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn (mede omdat de uitvoering afhankelijk is van het seizoen, de accommodatieverschaffer en/of de bezettingsgraad), tenzij u hiervan een schriftelijke garantie van ons heeft bedongen en verkregen.

Persoonlijke gegevens

De reiziger en eventuele medereizigers zijn verplicht voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of uitvoeren van de reisovereenkomst. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, doch ook alle andere omstandigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang kunnen zijn. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet en op de bestemming niet kan aantonen hier wel aan te hebben voldaan dan wel schriftelijke bescheiden dienaangaande niet kan tonen, kan door de reisorganisator bij de verdere uitvoering van de reisovereenkomst met die gegevens rekening worden gehouden en eventuele kosten voortvloeiende hieruit zijn immer voor rekening van de reiziger.

Omstandigheden

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoontes, een andere cultuur, ander eten: anders dan u thuis in Nederland gewend bent. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van uw vakantie, maar ook een aspect waar u bij uw vakantieverwachting rekening mee moet houden. Als u zich gaat verdiepen in de cultuur van het land waar u naar toe gaat, zult u nog meer genieten van uw vakantie. Een Turks ontbijt bestaat doorgaans uit: brood, boter, witte kaas, olijven, tomaten, komkommer, jam en honing met koffie of thee. Leidingwater is geen drinkwater en zwembadwater kan zout zijn. Het kan voorkomen dat in voor- en naseizoen bepaalde faciliteiten niet geopend zijn, bepaalde animatieprogramma´s vervallen of buffetmaaltijden vervangen worden door een set menu. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Preferenties en essenties

Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder. Preferenties worden dan ook door ons nooit gegarandeerd. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ons aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Wij zullen een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid van ons niet kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht.Indien er sprake is van een wijzigingsverzoek of toevoegingverzoek op andere dan medische gronden, dan behoeven ook deze onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht en wordt door de reisorganisator alleen in behandeling genomen als dit een redelijke kans van slagen heeft.

Reisduur en reistijden

De reisduur wordt altijd in hele dagen aangegeven, ongeacht vertrek en aankomst tijd, aangezien hier sprake is van een internationaal gebruik. Dit kan betekenen dat een reiziger die een achtdaagse reis heeft geboekt maar 6 dagen op de bestemming is. Voor vervoersonderdelen van de reis worden de vertrek en aankomst tijden vermeld in de reisbescheiden, welke tijden in beginsel definitief zijn (de tijden doorgegeven bij boeking zijn altijd onder voorbehoud). Wij kunnen echter om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van die tijden afwijken.

Vluchten

Golftotaal.com vliegt met verschillende chartermaatschappijen. Bij uw vliegticket is inbegrepen 20 kilo bagagevrijdom. De luchtvaartmaatschappijen hanteren verschillende regels m.b.t. overbagage. U dient zich te allen tijde te wenden tot de maatschappij waarmee u vliegt, om u op de hoogte te laten brengen van deze regels. Golftotaal.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hoogte van de kosten voor overbagage.

Reissom

Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen, indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Bij extra ingezette vluchten kan het voorkomen dat een toeslag berekend moet worden. Verhogingen van de kosten zullen zonder opslag worden doorberekend.

Reisdocumenten en gezondheidheidsvoorschriften

U dient in het bezit te zijn van een paspoort of identiteitskaart die na vertrek uit Turkije nog minimaal 6 maanden geldig is. Bovendien dient u een in het bezit te zijn van een visum. Tot 31 maart 2014 kunt u het visum op de luchthaven kopen voor € 15,– per persoon (zorgt u voor gepast geld) of online via de site www.evisa.gov.tr/en/ (u kunt hier alleen met een creditcard betalen). Vanaf 01 april is het alleen nog maar mogelijk om het visum online te bestellen. U ontvangt het elektronische visum na betaling per e-mail.Deze moet uitgeprint en meegenomen worden. Op de luchthaven wordt het visum dan dus niet meer verstrekt!. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, informeert u dan bij de ambassade van uw land naar de benodigde reisdocumenten en eventuele visumvoorschriften. Dan wel bij de ambassade in Nederland van het land van uw vakantie bestemming.Voor Turkije zijn inentingen niet verplicht, maar bepaalde vaccinaties worden geadviseerd. Voor actuele informatie kunt u terecht bij uw huisarts of de lokale GG en GD. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Wij adviseren u bij de boeking een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Uw ziektekostenverzekering dekt namelijk niet altijd de volledige kosten in het buitenland. Voorts dekt een annuleringsverzekering de door ziekte tijdens de vakantie gemiste vakantiedagen.

Eten en drinken / All inclusieve

Het is niet toegestaan om etenswaren en drank van buitenaf het hotel mee in te nemen: dit is een internationale regel die ook overigens gewoon in Nederland geldt. In voorkomende gevallen is het hotel gerechtigd kosten hiervoor aan de reiziger in rekening te brengen als ware de etenswaren en drank in het hotel aangeschaft. In de regel wordt het ontbijt en diner in open buffet vorm geserveerd, afhankelijk van het aantal gasten kan het hotel er voor kiezen om gebruik te maken van plate service. De All inclusive formule verschilt per accommodatie, er is geen eenduidige internationale regeling: wat precies is inbegrepen kunt u lezen op onze website bij de betreffende accommodatiebeschrijving. Deze beschrijving wordt accuraat opgesteld en bijgehouden, waarbij wij echter afhankelijk zijn, voor wat betreft de uitvoering, van de accommodatieverschaffer. Van eventuele tussentijdse wijzigingen zullen wij de reiziger op de hoogte stellen, voorzover wij door de accommodatiehouder op de hoogte worden gesteld.

Persoonlijke gegevens

Iedere passagier is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die bij boeking op de website worden ingevuld of bij telefonische boeking worden opgegeven. Golftotaal.com kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, wanneer door onjuist doorgegeven informatie, de boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen. Ook bij eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld een e-mail adres of telefoonnummer is de boeker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de betreffende wijzigingen. Indien dit verzuimd wordt, kan Golftotaal.com nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, wanneer boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen.

Reizen tijdens zwangerschap

Zwangere vrouwen mogen t/m week 27 van de zwangerschap reizen zonder doktersverklaring.Vanaf 28 weken t/m 34 weken is reizen alleen mogelijk met een schriftelijke doktersverklaring. Let op: Deze verklaring mag echter niet ouder zijn dan 7 dagen, op de dag van vertrek. Zwangere vrouwen worden anders uit gezondheidsoverwegingen geweigerd. Tijdens de zwangerschap is het vanaf week 35 niet toegestaan om te vliegen.

Algemene voorwaarden